Kolesterolsänkning är riskfyllt – särskilt för kvinnor och äldre

Gästkrönika av Eskil Richardson:
( Eskil.richardson(a)tele2.s)

Kolesterolsänkning är riskfyllt – särskilt för kvinnor och äldre!

Kommentarer till en rapport från Cochrane Heart Group:

Statins for the  primary prevention of cardiovascular disease

Varför litar denna grupp mer på läkemedelsindustrin än på oberoende institut och forskare?

I sammandraget sägs: ”High blood cholesterol is an important risk factor” och att statinbehandling  ”were found with no excess of adverse events”. Man har redovisat resultatet av 18 studier (57 000 deltagare) utförda av läkemedelsbolag med  handplockade forskare/läkare. Kan det  verkligen vara riskfritt att sänka kolesterolet då detta är extremt viktigt för oss? Se ”Hotet mot din hjärna”. (Hjärnan innehåller en fjärdedel av kroppens kolesterol.)

Enligt en amerikansk rapport är sannolikheten för att läkemedelsbolagen skall underskatta eller underlåta att redovisa biverkningarna 87 %. I SBU:s Medicinsk Vetenskap & Praxis sägs att en analys av 370 läkemedelsprövningar visar att det är tre ggr större sannolikhet att en vinstdrivande organisation redovisar ett positivt resultat för prövningsläkemedlet än att ett icke-vinstdrivande organ gör det. Det är alltså mer undantag än regel att man kan lita på läkemedelsbolagens rapporter. Bolagens aktiviteter för att ha en stor försäljning är inte alltid rumsrena. Se ”Läkemedelsbolag bötar miljarder för korruption mm”.

Totalkolesterolet innehåller LDL (det s.k onda kolesterolet), HDL (det s.k. goda kolesterolet) samt triglycerider. Den viktigaste faktorn av dessa tre är HDL som bör vara högt. Att då hävda att totalkolesterolet ska vara lågt har ju ingenting med vetenskap att göra – men väl marknadsföring.

 

Många studier visar att det kan vara till fördel inte bara med ett högt HDL utan även med högt totalkolesterol, detta särskilt för kvinnor och äldre. Förklaringen är att de med högre kolesterol bl.a. är bättre skyddade mot cancer och infektioner.

Några exempel på att högt kolesterol inte är något ont visas i ”Friskare med högt kolesterol” (Se nedan). I diagrammen ”Kolesterolnivåer och dödlighet i 192 länder” syns ingen fördel med lågt kolesterolvärde, tvärtom. En observationsstudie från The University of Innsbruck av 150 000 individer visade att lågt kolesterol förutsäger förtidig död för män i alla åldrar och för kvinnor över 50 år. Resultatet för 120 000 äldre danskar var att såväl kvinnor som män med högt kolesterolvärde hade lägre risk för hjärtsjukdom och levde längre än de med lågt.

Men ett lågt LDL är väl i alla fall bra?  Det är inte så enkelt!  I ”Bättre med högt än lågt LDL” visas att medelvärdet för 137 000 hjärtpatienter i USA var ett LDL på blott 2,7 mmol/l medan medelvärdet för alla låg på 3,2. ”Low level of bad cholesterol increases death rate” är en studie omfattande 26 000 män och kvinnor som följdes i 8 år. Resultat: Kvinnor bör ha ett LDL på minst 3,1 och män på 2,6-4,6. Man fann samband mellan lågt LDL och cancer och sjukdomar i andningsorgan.

Hur är det då med statinbehandling?

Den minskar dödligheten för män med hjärtsjukdom med i bästa fall 2,5 % – enheter efter medicinering i c:a fem år. Då vi hör talas om en minskning med 33 % är det då t.ex. från 6 till 4 % (2 av 6 är ju 33 %). För män utan hjärtsjukdom finns det inte bevis för att statinerna gör mer nytta än skada. Antalet hjärthändelser minskar men biverkningsrisken är mycket stor. I en stor studie, TNT, jämfördes behandling med olika doser av atorvastatin, 80 mg mot 10 mg. I ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård” framhålls att det var till fördel med den högre dosen, då denna resulterade i färre hjärtinfarkter. Totaldödligheten var dock t.o.m. något högre i denna grupp beroende på bl.a. flera fall av cancer. Slutsats: Om hjärtdödligheten minskar är det statinens förtjänst, om dödligheten i cancer ökar beror det på slumpen och inte på statinen.

Det är kvinnor som drabbas värst av statinbehandling.

En 36-sidig rapport Evidence for Caution: Women and Statin Use från York University, Toronto, säger att det inte finns bevis för att statiner gör mer nytta än skada för kvinnor. Man har konstaterat ett mönster i studierna av överdrifter vad gäller nytta med statiner och underskattning av skada.

I JAMA redovisas i en artikel ”Drug treatment of Hyperlipidemia in Women”  resultatet av 14 studier med totalt 20 000 kvinnor.

Sex studier för kvinnor utan hjärt-kärlsjukdom som behandlats med statiner:

Lipid lowering did not reduce total mortality, CHD mortality, non fatal infarction or CHD events (alltså ingen nytta men givetvis biverkningar).

Åtta studier för kvinnor med hjärt- kärlsjukdom som behandlats med statiner:
Lipid lowering did not reduce total mortality in women with cardiovascular disease. However, lipid lowering reduced CHD mortality (och ökade dödligheten av andra orsaker!).

Studien PROSPER med 6 000 män och kvinnor, 70 år och däröver, visade på ökad dödlighet  hos statinbehandlade kvinnor framför allt beroende på att flera drabbades av cancer. Hur stor den ökade dödligheten var har inte redovisats varför denna studie ”glöms bort” vad gäller kvinnor.

Även i studien 4S var det ökad dödlighet hos kvinnor som fick statin, men annonser världen över visade på annat. Jag påtalade detta för Läkemedelsverket (LV) och en längre diskussion följde. Resultat: LV meddelade att den ökade dödligheten inte var signifikant så man behövde inte  bry sig. En av Sveriges mest kända kolesterolforskare, numera professor, lyckades beräkna kostnaden för att förlänga kvinnornas liv med statiner trots att de levde kortare tid. Beräkningen fick han in i Läkartidningen och den ansedda ”The Lancet”. Jag krävde en undersökning huruvida det inte var fråga om oredlighet i forskning och fick efter en längre utredning svar från universitet där forskaren tjänstgjorde: ”Det var oavsiktligt bedrägeri”. Forskaren blev inte uthängd. Han fick istället flera fina uppdrag av läkemedelsbolag.

För tre år sedan var det en livlig debatt där det bl.a. ifrågasattes om statiner gjorde nytta för kvinnor. LV informerade: “Det har inte kunnat visas att statinerna minskar dödligheten hos kvinnor men detta bedöms bero på att det är för få kvinnor i studierna”. Har inte läkemedelsbolagen lyckats bevisa nytta med statiner borde man kunna anta att motsatsen gäller.

Biverkningarna av statiner är omfattande t.ex. svaghet och kramp i muskler, nervskador i händer och fötter, minnesförlust, förvirring, sämre kognitiv förmåga, diabetes, njursvikt, impotens, grå starr och försämrat immunförsvar. Oberoende forskare har kommit fram till att minst 20 % drabbas av muskelskador som i värsta fall kan innebära invaliditet.

Att diabetes kan vara en biverkan av statiner har först erkänts på senare år. En studie av 150 000 kvinnor, 50-79 år, följdes 7-12 år. Tio procent av de med statiner drabbades av diabetes mot blott sex procent av dem utan statiner.

En rapport “Statins can drain the life out of us” säger att det redan efter 6 månader kunde konstateras en signifikant minskad energi och ökad trötthet hos tiotals procent av dem som tog statiner. Kvinnor drabbades mest. De kan få minskad möjlighet till hälsosam motion.

Biverkningar av statiner uppkommer ofta långt efter att man börjat ta dem. Varken patient eller läkare misstänker då att statinen kan vara orsaken. Se ”If you will keep younger, forget your statins”. Alla har inte samma tur som Mr Andrew som kunde klara sig utan både kryckor och rullstol efter att ha glömt sina statintabletter vid en långresa.

En mycket omdiskuterad biverkan av statiner är cancer. Nedanstående studier bör säga en hel del.

PROSPER med 5800 deltagare, visar på en signifikant ökad risk för cancer hos dem som behandlats med pravastatin. PROSPER är den största studien med kvinnor ≥ 70 år.

Redan efter fyra år var det 51 % fler, 11.8 mot 7.8 %, av de statinbehandlade som hade drabbats av cancer. Cancerfrekvensen ökade för varje år och med samma ökningstakt skulle redan efter sju år en av tio ha drabbats av cancer i statingruppen.

CARE- studien redovisade tolv fall av bröstcancer hos dem som fick statin jämfört med blott ett hos dem som fick placebo. Tre av de tolv var återfall. Jag försökte få Läkemedelsverket att informera om risken för cancer och fick till svar: ”Om vi bara skulle nämna ordet cancer i samband med statiner skulle ingen vilja ta dessa mediciner”.

I en studie där 47 000 patienter behandlats med låg dos simvastatin hade efter sex år fyra ggr fler dött av cancer hos dem som fått sitt kolesterol nedpressat till 4,1 eller lägre jämfört med dem med som fick det nedpressat endast till 5,1 eller högre.

Utdrag ur Cancer Science 97:

If cancer appears within a mere three or four years in the elderly, isn’t it likely that cancer will become a problem in young people, those who have been told to take a statin drug every day the rest of their life? Det visades att 13 % av dem som behandlats med statiner drabbats av cancer jämfört med 7 % av dem som ej fått statin. Resultatet var ingen slump: The difference was highly significant and the study clearly demonstrated that statins can cause cancer as little as four or five years, the mean treatment in the cancergroup.

Does pravastatin promote cancer in elderly patients? CMAJ 2007

Tolv studier omfattande 49 000 individer. Slutsats: This analysis showed that pravastatin therapy was associated with an increasing risk of cancer as age increased. This finding was remarkably robust in the sensitivity analysis.

Andra rapporter som visar på ökad risk för cancer av statiner:

LIPID > 65 år, WOSCOP, HPS > 70 år, ASCOT LLA, J-LIT och TNT

Det borde vara svårt att förneka att statiner kan orsaka cancer!

Bif. ”Kolesterol och sjukvårdskrisen” visar konsekvenser av ”kolesterolrädslan”. Fler än hundra tusen är för närvarande drabbade av biverkningar av statiner bara i Sverige. Våra sjukvårdsresurser bör inte användas till att jaga kolesterol.

Varför litar Cochrane Heart Group mer på affärsdrivande företag än på oberoende institut och forskare som visar att kolesterolsänkning är mycket riskfyllt och mycket kostsamt?

Eskil Richardson Växjö

Läs gärna dessa avslöjande böcker:

FORSKNINGSFUSKET, så blir du lurad av kost-och läkemedelsindustrin”  av Ralf Sundberg, samt

Hur KOLESTEROLMYTEN hålls vid liv” av Uffe Ravnskov

Deadly MEDICINES and organised CRIME. How Big Pharma has corrupted Healthcare” av Peter Götzsche
Några studier visande på att:

Man lever längre och är friskare med Högt Kolesterol än med Lågt

Eskil Richardson

For example, Professor Banks should be pointed in the direction of this Japanese study. The researchers found that cholesterol reduction leads to an increase in total mortality. In fact, the people in the lowest cholesterol group had more than double the mortality rate of those in the highest cholesterol group.

Kame C, Babazono A, Yamamoto E. Estimation of effect of lipid lowering treatment on total mortality rate and its cost-effectiveness determined by intervention study of hypercholesterolemia. Nihon Eiseigaku Zasshi. 2007 Jan;62(1):39-46.

Researchers in the Netherlands also found that life expectancy increases when cholesterol levels are higher. Those with higher cholesterol levels appeared to be better protected from cancer and infection.

Weverling-Rijnsburger, AW et al. Total Cholesterol and Risk of Mortality in the Oldest Old. Lancet 1997; 350:1119-1123

Further evidence that higher cholesterol is protective was established by Professor Jacobs and Dr. Carlos Iribarren who followed more than 100,000 healthy individuals in the San Francisco area for fifteen years. Low cholesterol was associated with a higher rate of infectious disease.

Iribarren, C et al. Cohort Study of Serum Total Cholesterol and In-Hospital Incidence of Infectious Diseases. Epidemiology and Infection 1998;121:335-347 21

Another study, looked at cholesterol levels and death rates in more than 3500 elderly Japanese/American men over a twenty year period. The authors of this paper confirmed an increase in death rates in people with low blood cholesterol levels. The authors went on to say that not only do these results provide more evidence that low cholesterol in the elderly is associated with an increased risk of death, but they also suggest that people who have low cholesterol maintained over a twenty year period have the worst outlook for mortality.

Schatz, IJ et al. Cholesterol and All-Cause Mortality in Elderly People From the Honolulu Heart Program: A Cohort Study. Lancet 2001; 358:351-355

 

Pfizer to Pay Record $2.3 Billion Fine (19 miljarder kr)!

Dr. Mercola’s Comments:

The company must pay $2.3 billion for illegally promoting uses of four of its drugs, including Bextra, a painkiller that was linked to an increased risk of heart attacks and stroke.

The allegations, meanwhile, may have never come to light if it hadn’t been for Gulf War veteran and former Pfizer sales rep John Kopchinski OBS! Kopchinski said in a statement: ”In the Army I was expected to protect people at all costs. At Pfizer I was expected to increase profits at all costs, even when sales meant endangering lives.”

The truth of the matter is this: drug companies will stop at nothing to sell their products when billions of dollars are at stake. They are out to make a profit so enticing doctors to prescribe their drugs for as many uses as possible.

 

Most are not aware of the pervasive corruption that exists in the corporate drug world. You need to understand that any corporation’s primary and essential responsibility is to their shareholders — NOT to you.

 

Drug companies have accumulated so much wealth, power and government influence that so far they have been able to largely escape any consequences linking them to profiting from permanently disabling, crippling or even killing consumers.

 

VIOXX- skandalen. Merck dolde fakta om dödlig medicin!

Rättsprocesser mot Merck har gett en insyn i hur läkemedelsrapporter kan komma till. Kända forskare står med sina namn bakom rapporter från läkemedelsstudier. I själva verket är författarna ofta anställda på läkemedelsföretag eller inhyrda spökskrivare.

Beräkningar har gjorts, som visar att i enbart USA kan 100 000 extra hjärt–kärlhändelser  inträffat,  varav c:a 25 000–30 000 dödliga (ny beräkning 2014: 160 000 döda).

 

Läkemedelsbolag, böter och mutor 2014

 

Japanska Takeda Pharmaceutical bötfälls med 6 miljarder dollar! av en amerikansk jury i en dom relaterad till krav rörande diabetesläkemedlet Actos. Takedas partner Eli Lilly dömdes samtidigt till skadestånd om 3 miljarder dollar. Enligt åtalet ska de båda bolagen ha undanhållit risker för cancer vid användande av läkemedlet Actos för behandling av diabetes.

 

 

Mutor för ökad försäljning av läkemedel i Irak och Kina

 

I Irak ska statligt anställda läkare och farmaceuter ha fått betalt för öka användningen av Glaxos produkter. Tidigare har GSK-chefer anklagats för att systematiskt ha betalat ut mutor till läkare och myndighetspersoner i Kina, cirka 3 miljarder kronor, för att dra upp försäljningen och pressa upp priserna på bolagets produkter.

Några exempel ur Deadly MEDICINES and organised CRIME

GlaxoSmithKane  5 miljarder kr  bedrägeri mm 2011

AstraZeneca          4          ”                     ”               2010

JohnsonJohnson    8          ”                     ”               2012

Eli Lilly                  11         ”                     ”               2009

Merck                      5          ”                     ”               2007             

Eskil Richardson (Eskil.richardson(a)tele2.se) Maila gärna för att få hela artikeln.

Comments

 1. 1

  Vad får man när man lägger ihop debit ock kredit med samma tecken? T.ex inkomst 100K utgift 80K.
  Totalsiffran blir 180K, men är helt meningslös. Nettot 20K betyder mycket både för ägare och eventuella fodringsägare. Samma gäller kolesterol, alltså summan av det negativa plus det positiva blir lika meningslös. Att det sedan bara är en liten undergrupp av LDL, de små lättoxideade LDL, som är farlig och att siffrorna inte ens talar om hur mycket sådant föreligger gör att siffrorna blir om möjligt ”ännu meningslösare”. Om denna sanning accepterades av de flesta av våra seriöst arbetande läkare – stopp, tänk efter – skulle emellertid statinförsäljningen upphöra direkt eftersom denna till 100% är baserad baserad på det felaktiga antagandet att debit + kredit betyder något mer än en siffra.
  Suck.

 2. 2
  Hans Collinder säger

  Ytterligare en bok av Uffe Ravnskov är ”Fett och kolesterol är hälsosamt”.

  https://www.plusbok.se/fett-och-kolesterol-aer-haelsosamt-uffe-ravnskov-9789172411463/

 3. 3

  Danmark – sajten Bedre Medicin, Johnny Boesen
  https://www.bedremedicin.dk/om_bedremedicin_dk.html
  https://www.bedremedicin.dk/nyt_fra_bedremedicin_050.html#492

  Här finns mycket läsvärt på temat medicin, biverkningar, läkemedelsbolag…

 4. 4
  Professor Göran säger

  Detta var en imponerande gästkrönika!

  Uppfriskande!

  Jag måste erkänna att jag inte kände till Eskil Richardson men hoppas att vi får ta del av mer av hans ’grävande journalistik’ i framtiden.

 5. 5

  A sorry little patient tale
  Boken Doctoring Data m.m.

  En av mina favoritbloggare/författare är Dr. Malcolm Kendrick (www.drmalcolmkendrick.org).
  När jag läste den här artikeln kom jag att tänka på hans text – A sorry little patient tale.

  https://drmalcolmkendrick.org/2014/02/07/a-sorry-little-patient-tale/

  Där finns närmare 150 intressanta kommentarer, inklusive patientberättelser, under hans text.

  Det är viktigt att vi berättar om våra egna – och andras – erfarenheter av t.ex. statiner som Zocord/simvastatin (=produkt-/substansnamn), Lipitor/atorvastatin, Crestor/rosuvastatin mfl

  Dr. Kendrick kom nyligen ut med en bok – Doctoring Data.
  Jag tycker om den. Malcolm Kendrick är nyfiken, prestigelös, kunnig, stridbar och så förstås – humoristisk. Boken borde, liksom många andra, översättas till svenska.

  Här kommer min tolkning/översättning av några rader ur hans text – A sorry little patient tale

  ————————————————————————————————————————————
  Det blir allt svårare att arbeta som GP (=General Practitioner = allmänläkare) i England eftersom trycket att ställa allt fler på statiner ökar. Så gott som varje dag träffar jag en patient som tar statiner och som lider av någon uppenbar biverkan.

  Jag vet att den här artikeln kan kallas partisk eftersom patienterna i området vet att jag är ”doktorn som skriver om statiner ”. De som tror att de drabbats av negativa effekter väljer att träffa mig.
  Men det finns en annan sida av saken. När jag träffar en patient som står på statiner, brukar jag vara i högsta beredskap och lyssna om de nämner några statinrelaterade problem. De flesta läkare avfärdar glatt problem som: trötthet, minnesförlust, ledvärk, muskelvärk depression, irritation, impotens, magsmärtor, hudutslag och liknande och säger att det inte har något att göra med statinerna. Jag brukar tänka att det kan vara orsaken.
  ————————————————————————————————————————————-

  Det är viktigt att muntligt/skriftligt berätta statin-historierna, egna eller andras, men det är också viktigt att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Man kan göra det direkt på deras hemsida eller ringa och beställa hem en blankett. Givetvis skall man även berätta för den förskrivande läkaren (som också kan rapportera) för att öka kunskapen.

  Jag misstänker att det finns mängder av statin-berättelser som aldrig kommer fram.
  Man bara slutar att ta tabletterna när biverkningarna blir alltför framträdande. Man vill inte stöta sig med den förskrivande läkaren.

  Det kan dessutom hända att man tagit upp problemen men blivit nonchalerad och ”skrämd” till fortsatt lydnad. Därmed inte sagt att alla läkare agerar på detta sätt.

 6. 6

  Mycket intressant artikel.

  Statinerna är något som läkemedelsbolagen försvarar med näbbar och klor, för det ger dem stora inkomster, och de vill inte släppa den guldkalven.

  Så det gäller att göra det känt hur statinerna fungerar. De ger biverknigar, men hjälper väldigt få
  till enorma kostnader. NNT är alldeles för högt. Nya kostråd vore billigare och bättre, men BIG PHARAMA ser bara till sina vinster, och struntar i det lidande de orsakar, så vi bör ta upp det ofta.
  Så Eskil Richardsson gav ett fint bidrag!

 7. 7
  Professor Göran säger

  @ Bokmal:

  Kendrick är min favorit!

  Senaste tråden hos honom handlar om hur den värsta statinförsvararen Sir Rory Collins av alla verkar helt immun mot ’kritik’ från vilket håll det vara månde.

  https://drmalcolmkendrick.org/2015/02/16/a-humiliating-climb-down-or-a-machiavellian-move/#comments

 8. 8

  https://www.kostdemokrati.se/health/2013/05/04/smalandsposten-om-kolesterol/

  Här något annat av den eminente Eskil Richardsson

 9. 9
  Professor Göran säger

  Margareta Lundström GBG Skrev:

  Här något annat av den eminente Eskil Richardsson

  Tack för länken! Roligt det är att se att folk kämpar på mot vansinnet!

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa