Massmordet på insekterna orsakas av neonikotinoiderna

Massmordet på insekterna .

Neonikotinoiderna är oerhört effektiva insektdödare, och de har spridit sig över hela jorden. Kemiföretagen tjänar enorma summor pengar på att sälja dem. De lobbar mot politiker så att dessa inte klarar av att förbjuda medlen.

Jag har reagerat på att det verkar vara mycket mindre insekter numera. Myggen är inte till några större besvär. Jag är just nu i fjällen, där det brukar vara stor myggplåga, men så inte nu.

Insekterna hör till basen i näringskedjan, och när de dör ut så riskerar allt liv på jorden att dö ut.

 

Comments

 1. 1
  Mayne Sundewall-Hopkins säger

  Inga insekter … ingen pollinering .. ingen mat ..inget liv.

  De dårar som planerar att leva med hjärnan ’i ett moln’ är förstås inte oroliga över detta. Förstörelsen som samma dårar (sedan över 100 år!) åstadkommit på vår en gång så vackra planet.

 2. 2
  lena åström säger

  Vad är det för ämne, var finns det

 3. 3

  Intressant att se att det även finns lantbrukare i Italien som inte använder bekämpningsmedel och att de har startat en egen inkomstbortfallsförsäkring för att få andra jordbrukare att våga ta steget till kemikaliefri odling.

  I Sverige känns det som att Agro Chem har ett fast grepp om både lantbrukare, SLU samt politiker.
  Måtte djävulen ta alla lobbyister.

  Är det någon som känner till några jordbruk i Sverige som använder regenerativa principer? Utöver Richard Perkins i Värmland.

 4. 4
  Maud Johansson säger

  Tack Annika detta kan inte nog belysas./Kram Maud

 5. 5
  Lasse Blomdahl säger

  Jag har varken sett eller hört att någon enda svensk politiker tagit sig an denna fråga.

 6. 6

  Hela skogen har spårat ur! Granarna som skogen består av, dödas av granbarkborre. Det är ingen mening att plantera granar nu. Hittas ingen bot mot borren, så försvinner granskogen från Sverige. Tallarna dör för snön har blivit så blöt och fastnar i tallkronorna. Sedan fryser det fast och blir ett större fång för nästa snöfall, tills tallkronorna bryts av. Tallen kommer också att försvinna. Den svenska skogen förändras mycket snabbt nu. Älgarna sköt vi ett tiotal för 10 år sedan nu finns inga älgar kvar, de är borta sedan några år. Vildsvinen har försvunnit? Varför vet man inte, kanske för hård avskjutning? I år är missväxt på grund av torka här i öster och i väster har Vänern 24 cm högre vattenstånd än normalt. På våren var det gott om insekter. Men de är borta i torkan. Med det tystnar fåglarna. Skogen är spöklikt tyst här i norra Kalmar län. Fåglar finns, men dom är få och dom är tysta. Vi får hoppas på en snäll och kall vinter och en bättre sommar med lagom nederbörd nästa år.

  Nikotinider och glyfosat är oerhört skadligt för allt liv. Banken kräver att bonden använder erkänd teknik för att vara seriös och få lån. Bönder har gigantiska skulder och måste tro på systemet och falsk forskning. Sanningar bekämpas akademiskt och självtänkare utesluts från gemenskapen. Dessutom är bonden den förste som dör och får sin hälsa förstörd.

  Just nu pågår ett bondeuppror i världen. Regeringar vill minska kossorna metanutsläpp och reglerar bönderna för att minska produktionen. Vi trodde de skulle införa köttskatt. Men de stoppar produktionen istället, så priserna höjs och folk inte har råd att äta ”klimatkor”.

  Jag föder upp mygg och skapar en skog med mycket mat till betande djur. Odling är snart slut. Kvar finns betande djur.

 7. 7

  Hade en dialog med en svensk politiker för en tid sedan:
  ”- Vadå förbjuda kemikalier i jordbruket? Då försvinner ju all svensk matproduktion utomlands.”

  Att det går att driva mer lönsamma jordbruk enligt regenerativa principer kunde han inte riktigt ta in.

  Den som har informationskapitalet får fram sitt budskap hos både yrkesverksamma och allmänheten.
  Så hålls lögnerna vid liv, som att:
  Statiner sparar liv.
  Kemikalier är nödvändiga i ett lönsamt jordbruk.
  Typ 2 diabetes går inte att bota.
  Övervikt handlar om energi in vs ut.
  Lite socker gör ingen skada.
  Osv.

 8. 8

  Utan insekter dör mänskligheten ut…..utan människan fortsätter livet på jorden att tuffa på.
  Människan är den intelligentaste varelsen, samtidigt den dummaste, vi är så smarta att vi förstör våra livsbetingelser i utvecklingens namn.

 9. 9
  Mats Carlstedt säger

  Jag läste att en del bekämpningsmedel förbjöds i oktober 2021.
  Hittade dock detta med
  ”FAKTA: FÖRBJUDNA BEKÄMPNINGSMEDEL
  Bland bekämpningsmedel som innehåller de verksamma ämnena glyfosat, pyretriner, flupyradifuron och acetamiprid finns namn som börjar med Provado, Provanto, Pyretal, Pyrsol, Rapton, Roundup, Spraits och Substral.

  De nyligen förbjudna medlen kan fortfarande finnas till försäljning i butik. Fråga därför butiken om vilka medel som är tillåtna för användning i privata trädgårdar.

  Icke förbrukade förpackningar av de förbjudna medlen lämnas i originalförpackning till miljöstation eller återvinningscentral.

  Källa: Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen”

  Vilket inte känns bra, 2021 är ju inte långt bak. Vem vet vad privat och lantbrukare lagt på lager.
  Det skrivs ju ogärna ut vad det innehåller. Men just pyrsol har en hemsk baksida.
  Detta var tillåtet på grönsaker i ekologiskt med. Man hoppas INGA lantbrukare konventionell följer
  den nya lagen. Vi hoppas även på att konstgödning kommer förbjudas väldigt snart.

  ”Åtgärder beträffande hygien

  Ät, drick eller rök ej under hanteringen.

  Tvätta genast händerna efter arbetet. Duscha eventuellt.

  Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta dem noga innan de används igen. ”

  ”11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

  Akut oral toxicitet LD50 (råtta) > 2.000 mg/kg

  Akut inhalationstoxicitet LC50 (råtta) 2,36 mg/l

  Exponeringstid: 4 h

  Högsta möjliga koncentration att testa.

  Akut dermal toxicitet LD50 (råtta) > 2.000 mg/kg

  Hudirritation Ingen hudirritation (kanin)

  Ögonirritation Ingen ögonirritation (kanin)

  Allergiframkallande

  egenskaper

  Ej sensibiliserande. (marsvin)

  OECD Test riktlinjer 406, Magnusson & Kligman test

  ”12. EKOLOGISK INFORMATION

  Ekotoxicitetseffekter

  Fisktoxicitet LC50 (Regnbågsforell (Oncorhynchus mykiss)) 3,59 mg/l

  Exponeringstid: 96 h

  Toxicitet för vattenlevande

  evertebrater

  EC50 (Daphnia magna) 1,55 mg/l

  Exponeringstid: 48 h

  Giftigt för vattenväxter EC50 (Desmodesmus subspicatus) > 65,1 mg/l

  Exponeringstid: 72 h ”

  ”15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

  Märkning enligt EG-riktlinjer av farliga preparat 1999/45/EG.

  Märkning enligt EG-direktiven

  Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

   Pyretriner inklusive cineriner

  Symbol(er)

  N Miljöfarlig

  R-fras(er)

  R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

  vattenmiljön.

  S-fras(er)

  S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

  S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

  S-fras(er)

  S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.

  S13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

  Särskild märkning

  För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

  Ytterligare information

  WHO-klassificering: III (Slightly hazardous)”

  ”16. ANNAN INFORMATION

  Ytterligare information

  R-frastexter nämnda i Avsnitt 3

  R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

  R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

  långtidseffekter i vattenmiljön.”

  Pyrsol är galenskap.

 10. 10

  9 Mats
  Tack Mats för tydlig info.
  Det har tidigare här funnits förslag på att använda ivomectin mot covid19
  Ivomec används inom lantbruket.
  Är detta ett starkare gift än ovanstående?

 11. 11

  #10 Lennart
  Lite info kring Ivermectin och Covid-19 från några medicinskt sakkunniga.
  https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ivermektin-skulle-kunna-vara-det-som-avslutar-pandemin/

 12. 12
 13. 13
  Johan Larsson säger

  Det är ju så här det går när klimatförnekare som Greta Thunberg, Al Gore och diverse språkrör får monopol på miljöfrågan. Ja, det är de som är klimatförnekare eftersom de tror/förväntar sig att klimatet ska vara konstant över tid istället för att svänga. Ett klimat som nu är i en uppfas efter den kalla period som varade till andra halvan av 1800-talet. Det vore mot naturen om vi på något vidrigt sätt lyckades stoppa den uppvärmning som nu sker. Den kan inte stoppas av CO2-minskning, men genom att pumpa ut giftämnen på flit i atmosfären som hindrar delar av solinstrålningen.

  Resultatet blir att ordet ”miljö” i första, andra och tredje hand har handlat om växthusgaser i flera decennier nu. RIKTIGA miljöhot har därefter berörts lite halvhjärtat. Monsanto och andra liknande bolag har kunnat relativt ostört sälja en massa inektsgifter och GMO-anpassade grödor som tål just deras gifter. De uppmärksamma har upplevt hur denna minskning av insekter och fåglar minskat över en längre tid. Fler skulle lägga märke till det om media var hälften så ivriga att påpeka det som att det är ”onormalt” med 30 grader varmt i flera dagar mitt i sommaren.

  Men det är inga problem för klimatförnekarna. De bara skapar en vinkel in i insektsproblemet där man kopplar färre insekter till ett varmare klimat orsakat av människans utsläpp av växthusgaser. Så har man ju framgångsrikt gjort förr. Minns ni de utdöende isbjörnarna? Stammen i helhet har ökat de senaste årtiondena, men det är sant att de minskade i vissa regioner runt nordpolen. Så blev en stackars gammal och sjuk utmärglad isbjörn världskänd där den satt på ett litet smältande isflak. Det var dock inte smältande isar som var problemet, utan det var hormonstörande ämnen som släpptes ut främst i Indiens textilindustri, som tog den långa vägen söderut till havsströmmarna runt Antarktis, och sedan upp i Atlanten upp till Golfströmmen. Få djurarter har påverkats av den utspädda mängd som nått dit, men för toppredatorer som isbjörnarna ledde det till för svaga foster, och därmed minskade de i mängd där lokalt. Fast oavsett egentlig orsak, så lägger man alltid skulden på koldioxiden, och som åtgärd ser man till att vi får betala högre skatter och priser för energi.

 14. 14
  Margareta Nilsson säger

  Bästa Annika,

  Tack för att du orkat ta dig igenom den behandling du fått av kollegor och myndigheter trots att du arbetat för att förbättra hälsoläget för dina diabetespatienter och nådde så fina resultat. Jag har följt din blogg sedan 2008 (tror jag det var).. När jag fick min diabetesdiagnos ca 2014 hade jag redan läst din information om kost och hälsa för diabetespatienter. Jag började följa dina råd omedelbart och inom kort fick jag ett normalt blodsockervärde och har så fortfarande. Min tacksamhet för att du hållit fast vid det du vet fungerar är stor.

  Jag är lika orolig som du över insektsdöden. Plötsligt har bin, humlor, flugor bara försvunnit från min balkong. I sommar har jag bara sett ett bi. Likaså har fågellivet bara försvunnit där det tidigare vimlade av liv..
  Mvh Margareta Nilsson

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa