Helhetssyn

Krönika av professor Göran Sjöberg:Professor Göran Sjöberg
En helhetssyn

Tillsammans med min hustru försöker jag få delarna i min världsbild att falla på plats på samma sätt som bitarna i ett pussel där man till slut kan se ett helhetsmönster framträda. Vi läser ofta någon klassiker och som alltid gör vi det tillsammans, då vi läser högt för varandra, och livligt diskuterar det vi just läst, så det tar därför sin lilla tid att komma igenom sådana klassiker. Just nu har vi börjat med ”HERODOTOS HISTORIA”. Herodotos betraktas som den första verkliga historikern och han levde under 500-talet före vår tidräkning. Vi har dock inte kommit längre än till det mycket insiktsfyllda förordet av professor Sture Linnér men där han sätter in Herodotos i sitt historiska perspektiv.

Läs mer

Kärnpunkten i detta perspektiv är att den tidsperiod, som Herodotos levde i, var den tid då det naturvetenskapliga tänkandet som vi känner det idag tog form genom de naturfilosofer som levde på Mindre Asiens västkust i Turkiet men som på den tiden var en del av Grekland. Till dessa naturfilosofer får också Herodotos räknas. De levde i ett område som de facto etablerade en dynamiskt ifrågasättande gränskultur mellan öst (Persien) och väst (Grekland till Italien). Öst hörde till den klassiskt historiskt teokratiska babyloniska kulturen där man, i och för sig, studerade naturen (astronomin t.ex.) men där man inte gick utanför de dogmatiska religiösa förklaringsmodellerna. Dogmatiken dominerade och hypotetiserande ifrågasättande var knappast aktuellt. Den grekiska kulturen hade en egen gudavärld, och den var heller inte att leka med, men styrelseskicket var ändå inte teokratisk som i öst.  Detta öppnade för en viss flexibilitet i det filosofiska tänkandet. De grekiska naturfilosofernas förklaringsmodeller kunde därför vara hypotetiska vilket skapade den dynamisk kunskapsprocess där verkligheten var själva properstenen för om modellerna var hållbara och just detta är kärnan i det vetenskapliga tänkandet.

Vår LCHF-rörelse genomsyras av den hypotetiska kunskapsprocessen. Vår förklaringsmodell till våra välfärdssjukdomar är själva hypotesen att socker och kolhydrater är det huvudsakliga gift som orsakar dessa sjukdomar. Proberstenen är som sagt verkligheten och i vårt fall kan alla som blivit friska när de slutat förgifta sig själva intyga att LCHF är just vetenskap – modellen stämmer med den experimentella verkligheten.

Den dynamiskt vetenskapliga processen som hörde till de grekiska naturfilosoferna avstannade när Aristoteles runt 200 före vår tidräkning summerade de naturvetenskapliga landvinningarna som hade uppnåtts under denna grekiska vetenskapliga guldåldern som varade i ungefär tre hundra år. Det Aristoteles summerade i sina verk blev sedan de dogmer som Europa sedan levde med under ett och ett halvt årtusende.

Det var först under den senare delen av renässansen som man på nytt på allvar började återuppväcka det vetenskapligt hypotetiska tänkande där verkligheten åter blev proberstenen för våra förklaringsmodeller av naturen. Sir Francis Bacon var kanske en av den första som tog strid mot den dogmatiska skolastiken som hade frodats i den kristna kyrkans hägn så länge. Mongolerna, under Djingis Kahn, hade redan under 1200-talet ställt sig frågande till den religiösa dogmatiken som alla religioner omfattade även om dogmerna nu skilde sig mellan Kristendomen, Islam, Buddismen och Judendomen. Mongolerna var dock väldigt öppna för tekniska landvinningar på alla områden.

Under 1600- och 1700-talen började det dogmatiska tänkandet krackelera genom resultaten från de systematiska experimentella studierna av vår verklighet inom astronomi (Gallileo), kemi, fysik (Newton) och biologi som genomfördes under dessa århundraden.  Filosofer som John Locke – slutet av 1600-talet – David Hume – 1700-talet – luckrade upp grunden för hela det skolastiska tänkandet och som fick sin slutliga dödsstöt – kan man tänka – genom Emanuel Kant i slutet av 1700-talet då för övrigt den franska revolutionen resulterade i det rimliga beslutet att skilja stat och kyrka åt. Det tog två hundra år till i Sverige.

Det gäller som sagt att få ihop en helhetssyn för att få någorlunda ro i sin själ men ständigt skakas jag om i mina grundvalar. Tron att medicinen skulle var en naturvetenskap som jag ägde 1999 har idag helt försvunnit. Jag är nu mer än övertygad om att det idag mer handlar om att den medeltida religiösa dogmatiken, som genomsyrat medicinen, aldrig har övergett denna disciplin även om den berömde franske fysiologen Claude Bernard gjorde sina tappra försök att få in disciplinen i mer vetenskapliga fållor i slutet av 1800-talet.

När jag nu nästan har kommit igenom ”THE OBESITY MYTH” av Paul Campos så skakas åter min helhetssyn i sina grundvalar. Jag trodde faktiskt att människor som betraktas som feta i vårt samhälle var mer eller mindre dödsdömda. Hela sjukvårdsapparaten ”föraktar” dessa människor för att de på grund av sin ”usla” karaktär inte har förstånd att undvika sin förtidiga död. Detta beror faktiskt på att den mest grundläggande dogmen, sedan kanske femtio år, är att feta människor måste ha en sämre hälsa än magra på grund av sin fetma och som i sin tur beror på att de varken kan kontrollera sitt ”glufsande” eller/och att de inte rör på sig. Men allt detta är lögn och förbannad dikt om jag ska tro Paul Campos och det är jag sedan ungefär en vecka beredd att göra.

Feta människor är friskare än magra!

Att banta och röra på sig?

Det är livsfarligt att banta på klassiskt maner genom att minska på kaloriintaget. Att banta är totalt meningslöst, utom för den gigantiska bantningsindustri – viktväktarna är ett lysande exempel – som lever på den existentiella ångesten hos feta människor, och bantning leder sedan bara till jo-jo-bantning och det är där faran ligger. Och vetenskapen har övertygande visat att motion varken gör till eller ifrån när det gäller vikten trots att motion är bra för hälsan. Feta människor som är aktiva har mycket bättre hälsa än magra som inte är det!

I klartext – vår vikt har ingenting med vår hälsa att göra, utom möjligen den psykiska ohälsa som drabbar de som försöker uppnå våra sjuka kroppsideal trots att de inte har de minsta genetiska förutsättningar att göra det. Först när de lyckts bemästra de sjuka fördomar om fetma som de ständigt utsätts för, och som genomsyrar hela vårt mentalt sjuka västerländska samhälle, kan de bli av med sin egen psykiska ohälsa.

Men LCHF då?

Vi som har LCHF som livsstil har inte denna livsstil för att vi vill banta utan för att vi vill vara friska tills vi dör! Det som stör etablissemanget, som öppet omhuldar det gift som gjort oss sjuka, är att vi samtidigt, ofta men inte alltid, går ned i vikt – etablissemanget kan bara inte få ihop detta.

 

Comments

 1. 1

  Feta människor är friskare än magra?

  Ånyo en generalisering, som kräver reservationer, för att inte missleda. En fet människa, vars övervikt emanerar från ett väl utvecklat metabolt syndrom är absolut inte frisk och riskerar både i kraft av det metabola syndromet och den bukfetma detta resulterat i att drabbas av hjärt/kärlsjuka, med flera andra symtom.

  I sanningens namn finns det människor, som är lika sjuka av metabolt syndrom, men inte överviktiga. Dessa har samma risk som övriga metabolt sjuka. Feta respektive magra kan båda delas in i åtminstone två grupper: metabolt sjuka och metabolt friska. Vart detta leder kanske andra läsare kommer att utveckla.

  En annan dimension är hur vi upplever vår av naturen tilldelade kropp. Storvuxna, såväl som magra tycker de är för stora och å andra sidan, fast mera sällsynt smala tycker de vill bli grövre. Mode, störd kroppsuppfattning etc styr dessa ställningstaganden.

 2. 2
  Professor Göran säger

  @ Erling:

  Campos bygger under sin hypotes bland annat med en, som jag själv anser väldigt övertygande, referens till det experiment som Veteran Administration genomförde under 60-talet i USA. Runt 200 mycket feta unga män utsattes för en radikalt kaloribegränsad bantningsdiet och i genomsnitt minskade deras vikter då med 35 kg.

  Som ständigt har bevisats, inte minst av Rössner, så återtar bantare snabbt sin ursprungliga vikt och ofta med några extra kilon och detta gällde även dessa unga män. Det intressanta, men också ruskiga, är dock vad som hände med deras hälsa efteråt.

  Det närmaste åren efter experimentet hade 50 (!) av dessa 200 unga män, dvs. 25 %, dött vilket om det nu är sant i mina ögon är i ordets rätta mening horriblelt. Det är viktigt att påpeka att alla dessa män också var helt friska innan de utsattes för bantningsexperimentet. Bland en motsvarande grupp av mycket feta unga män, men som inte hade utsatts för något bantningsexperimetn, var mortaliteten 4 av 200. Överdödligheten i försöksgruppen var alltså hela 1 300 %.

  Vilken slutsats drogs då av ”forskarna”?

  Jo – att det är farligt att vara fet! Detta är förstås sant om man utsätts för denna typ av bantning men inte speciellt farligt om man får ”vara ifred” med sin fetma.

  Fler än två hundra gånger har denna studie refererats till (2004) inom fetmaforskningen men då knappast som ett bevis på att det skulle vara farligt att banta.

  Någon som hört talas om dessa experiment och ironin i slutsatserna?

 3. 3

  Kyrka och stat skildes åt 1905 i Frankrike, men visst var franska revolutionen en brott med tidigare ordning. Många kyrkor och kloster förstördes eller fick annan användning på grund av revolutionen. Intressant läsning!

 4. 4

  @ Professor Göran:
  Utmärkt belysande av att ”tvångsbantning” utan stöd kan vara mycket skadligt!
  När unga människor bantar ned sig tror jag samtidigt inte att dom blev av med mycket skadligt visceralt fett.
  Se mitt kommande svar till Erling.

  Med ”stöd” menar jag att eftersom gifter lagras i fettvävnad behövs hjälp under viktreduktionen
  att ta hand om skadliga ämnen så att de elimineras innan de kan göra skada.

  Framförallt levern behöver man ge stöd med t.ex. LCHF plus extra grönsaker under viktreduktion!
  Mer fett = bättre levergenomspolning (galla!) = bättre daglig leverutrensning
  Mer grönsaker = mer som kan ”plocka upp ” det som spolas ur levern som inte är helt bundet redan så att risken för återupptagning av gifter i tarm reduceras.

  Gissar att dom stackars unga männen blev utsatta för en Rössner – modell!

 5. 5
  Annika Dahlqvist säger

  @ 2 Professor Göran:
  Det försöket tyder på att svältbantning är livsfarligt. Med för lite näring ökar risken för död. Det är bara att se på krukväxter, utan näring förtvinar de och dör.
  Men viktnedgång med LCHF behöver inte innebära näringsbrist. Om man äter LCHF och anpassar matmängden till en lagom viktnedgångstakt, förbättras snarare hälsotillståndet, enligt våra erfarenheter.
  Jämförande studier på detta är välkomna.

 6. 6

  Med en näringsrik kost så behövs inte så stora mängder mat för att tillgodose kroppens behov.
  Har jag rätt eller fel?

 7. 7

  @ 1 Erling:
  Utmärkt klargörande !
  En fråga för flera är hur kan vi vara utrustade med en typ av fett som vi synbarligen blir sjuka av, alltså det viscerala fettet. Att dra slutsatsen att visceralt fett inte bör vara skadligt p.g.a. att vi inte kan vara skapta med ett så fundamentalt fel kan vara ett allvarligt felslut eftersom fler variabler är inblandade!
  Flera potentiella orsaker till att ett annars utmärkt fett blir skadligt finns nämligen.
  T.ex fettets komposition. Vad händer när det byggs upp tillsammans med en större andel omega-6 växtfett? Sedan vet vi att fruktos orsakar leverfett precis som alkohol till den grad att uttrycket NAFLD måste skapas för att skilja på fettlever from alkoholister och (ofta) storkonsumenter av läsk- eller fruktjuice. När t.ex visceralt fett byggs upp samtidigt som skadligt leverfett kanske det blir annorlunda än om det byggs upp utan fruktosöverskott?

  Förr förlorade vi ofta extra fett under någon vinter- eller torkmånad så att nästa år kunde NYTT fett lagras upp. När vi idag utvecklar metabolt syndrom kan vi ofta ha gått runt med samma fett i över 10 år. Om vi då så småninghom blir ”sjuka av detta fett” blir vi knappast sjuka av något färskt.
  I detta sammanhang kan säkert andelen omega-6 spela en ökad roll genom dess relativa instabilitet jmf med mättat och enkelomättat fett, alltså omega-6 är mer lättoxiderat, kortare hållbarhet.

  Men gifter som tungmetaller mm lagras upp i kroppsfett. När sådan lagring sker år från år – utan viktökning – kan detta förklara att
  det viscerala fettet efter flera år förändrar sig och ger upphov till sjukdom, eller metabolt syndrom. Här kan alltså ”skinny fat” drabbas hårdare eftersom koncentrationen då blir högre…
  Fett lär omsättas kontinuerligt och hur gifter i större mängd då skyfflas fram och tillbaks är okänt för mig.

  Att vid viktminskning det även kan bli svårt att reducera ”sista fett” kan förklaras med att kroppen förmodligen inte gärna förbränner detta annat än i extrema situationer, helt enkelt för att undvika att samlagrade gifter frisätts i cirkulationen då fett löses upp för förbränning.
  ( Jämför motsatsen, att man ofta kan bli sjuk just när man tar semester. Det kan förklaras med att stressreduktion snabbt ger kroppen ”tillfälle” att ta hand om ”smärre bortlagrade problem”.)

  I botten ligger för mig naturligtvis även de färska Newcastleförsöken med temporär svältkost som lyckades återställa normal blodsockerreglering på DB-2 patienter samtidigt som visceralt fett minskade kraftigt. Direkt mätt med MRI/CT scan på testpatienterna. ( Det finns dock flera sätt att undvika ”giftfrisättningen”, även fler än i tidigare inlägg!)

  Dessutom finns ett flertal studier – också dokumenterat med scanteknik – som visar att visceralt fett men inte underhudsfett korrelerar med metabolt syndrom. Vilket inte kan tolkas som att 100% av visceralt fett är skadligt eller 100% underhudsfett är oskadligt. Bägge sorters fett lagrar upp gifter och tungmetaller. Men, eftersom det viscerala fettet har hormonproducerande funktioner ligger det närmare till hands att sådana funktioner lätt kan störas genom giftlagring. Kanske huvudproblemet.

  Om man kan ”bli kvitt” metabolt syndrom enligt (modifierad!) Newastlemodell bör det betyda att man kan hålla sig riktigt frisk med LCHF efter. Alltså utan besvärande blodsockertoppar på mornar eller vid minsta avsteg, eller långsam viktuppgång.
  (Blodsockertoppar orsakar ju kärlväggsinflammation vilket ingen vill ha varje morgon!)

  LCHF innebär ju även för många att besvärliga tarmproblem försvinner så att de kan gå upp till normalvikt.
  Om huvudtesen i originalinlägget är att kroppsfett inte behöver vara dåligt så håller jag med.

 8. 8
  Thomas Jansson säger

  juli Skrev:

  Med en näringsrik kost så behövs inte så stora mängder mat för att tillgodose kroppens behov.
  Har jag rätt eller fel?

  klart du har rätt – själv är jag helt övertygad om att en stor del av överätandet beror på näringsbrist.

  till och med SLV medger att det är svårt att tillgodose att man får i sig tillräckligt med näring utan att få för mycket energi i sig. och de flesta äter betydligt sämre mat än vad SLV rekommenderar.

  Björn Hammarsköld har beräknad kostnaden för näring/krona och fann att gurka var dyrast medan oxfile var billigast,,,,

  Mina erfarenheter är att det blir billigare med ekologisk mat – uppskattar att matkostnaden har sjunkit med så mycket som 25% genom att välja den bästa kvalitén.

 9. 9

  @ Thomas Jansson:

  ”Mina erfarenheter är att det blir billigare med ekologisk mat – uppskattar att matkostnaden har sjunkit med så mycket som 25% genom att välja den bästa kvalitén.”
  Japp instämmer! Köper numer nästan enbart från en gård nära, och har märkt att min matkostnad ytterligare gått ned! Känns som att man behöver mindre med kött när det är gräsbetat… men varför? Mer näring i? Otroligt mycket godare är det iallafall! 🙂
  Gurka måste vara det mest meningslösa man kan äta…

 10. 10

  Bukfetma mäts enklast som SAGITTAL DIAMETER. Man mäter avståndet från rygg till mage i höjd med höftbenskanten. Själva mätningen sker med tjockisen liggande på rygg och ett vattenpass tvärs över magen, (vågrätt över höftbenskanten), och med linjal från golvet lodrätt upp till vattenpassets undersida.
  Under min storhetstid, före LCHF, varierade det här måttet för mig, men inte alltid i direkt proportion till min vikt. Högsta notering var då jag vägde 116 kg – 31,5 cm. Medan då jag vägde 119 kg hade jag ändå så lågt som 24 cm. Efter att ha gått ner till 82 kg med LCHF blev måttet 18 cm! Önskvärt mått är under 18 cm för kvinnor och under 22 cm för män.

  Vad vill jag säga med det här?
  Jo, visceralt fett eller bukfetma kan variera mycket trots samma vikt och att viktminskning med hjälp av lågkolhydratkost är mycket verksamt mot just visceralt fett. Min bukfetma försvann i princip på 2 års lchf-kost 🙂

  Jag tror även att stenbj har en poäng i betydelsen av vilken kvalitet det är på de här fettet beroende på hur det får åldras i kroppen och med vilka gifter det kan innehålla. Äter man mycket skräp och därigenom lagrar fett är det logiskt att tro att det finns ett samband.

 11. 11

  ”Vi som har LCHF som livsstil har inte denna livsstil för att vi vill banta utan för att vi vill vara friska tills vi dör! Det som stör etablissemanget, som öppet omhuldar det gift som gjort oss sjuka, är att vi samtidigt, ofta men inte alltid, går ned i vikt – etablissemanget kan bara inte få ihop detta.”

  Jo… – Göran – men deras omedvetna okunskap kan ju uppfattas som åt hållet ”oändlig” av oss som äter artegen LCHF-kost.


  Aftonbladet 2013-11-07: ”Den kontroversiella Lundaforskaren Eva Kärfves nya bok stoppas av förlaget, skriver Sydsvenskan. Boken ”Diagnosexplosionen”, handlar om det som Kärfve uppfattar som en ”överdiagnosticering” av människor. Hon menar att psykiatri och läkemedelsindustri har ekonomiska incitament att beskriva människor med normala variationer som sjuka. I ett mejl till tidningen skriver förlaget Karneval att man inte vill gå in på orsaken till att boken nu stoppas. Sociologen Eva Kärfve har tidigare blivit känd genom att ifrågasätta professorn Christopher Gillbergs forskning om så kallade ”bokstavssjukdomar” som ADHD och damp.”

  Det finns logik i att boken stoppades – därför att etablissemangets evidensbaserade vetenskap synes ju vara till för att läkemedelsföretagen skall kunna tjäna så mycket pengar som möjligt, tyvärr tyvärr… 😥


  Läkemedelstillverkarna lyfter ju aldrig fram att Wi i stort äter oss sjuka med de beroendeframkallande giftiga kolhydraterna (inkluderar även kolhydraterna i grönsaker, all slags socker såväl som ej minst druvsocker i frukt osv) i kosten.

  Skulle dom torgföra det så skulle det ju bli ”katastrof” för de multinationella läkemedelsbolagen – till förmån för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – skulle kunna leva friska som nötkärnor utan någon som helst medicinering.


  Så min idé om detta landar på att Wi bör ta reda på hur världsekonomin fungera = ej alls fungerar för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – för då blir det uppenbart varför världen är så ännavänd som den är.

  Själv håller jag just nu på med den processen på min blogg här.

  Gissa om det är ett fascinerande kneg jag har gett mig på.

 12. 12

  @ Professor Göran:
  När du läser om orginalresan anar jag att att du läst ”På resa med Herodotos” av Kaposcinski .
  Om inte så kan jag varmt rekommendera den.

 13. 13
  Thomas Jansson säger

  9@ Gustav:
  Kroppen vill ha något som den inte får och vi får inte rätt typ av mättnadssignaler om vi äter undermånlig kost,,,,,

  Det är min teori – sen kan jag nog tro att psyket fungerar bättre med riktig mat och att man inte kompenserar sig genom överätning – mycket av den stress och oro som många har tror jag beror på näringsbrist.

  Nu har man ju börjat prata om att ADHD beror på maten, alla borde väl begripa att pasta, färdiglagade köttbullar och läsk inte är riktig mat för ett barn men många växer upp så,,,

  Personligen anser jag att merparten av alla SSRI-piller och ADHD-stämplar är en gigantisk bluff helt i klass med statinbluffen och de som blir utsatta för detta skojeri borde börja äta riktig mat istället,,,,

 14. 14
  Professor Göran säger

  @ Margareta Lundström:

  Tack för tipset!

  Jag har uppenbarligen mycket oläst.

  Hippokrates har jag t.ex. bara läst fragment av så han ligger högt upp på listan.

  Kunskapssökande har som bekant ingen bortre gräns.

 15. 15

  # 11 Josef. Att kosten är viktig vet ju vi som äter artegen föda. Hittade en sanning på nätet.
  ” Chansen är rätt stor att du dör av det du äter ” Scrolla ner till Jamie Oliver.

  https://svorskan.se/

  Inte en jävel talar om det. Skrämmande sanning.

 16. 16

  Thomas Jansson Skrev:

  sen kan jag nog tro att psyket fungerar bättre med riktig mat och att man inte kompenserar sig genom överätning – mycket av den stress och oro som många har tror jag beror på näringsbrist.

  Jo… – Thomas – och det i sin tur medför per automatik akut brist på basmineralen essentiellt magnesium. Om hur jag upptäckte det 1996 här.

 17. 17

  @ Thomas Jansson:
  Japp har släktingar som med LCHF har betydligt minskat typ ADHD symptom fast det är en annan liknande sjukdom .. men resultatet av LCHF kost är betydande! Att inte läkare och vård tar till sig måste därför bero på A: Inte nog med ”anekdoter” ? B: Okunskap Vilket är troligast.. C: Ovilja att ha fel D: Ja har någon nåt annat skäl för det kan ju inte vara pengar?
  Men jag har själv sett resultatet av LCHF kost på sk personlighetsstörningar, och är övertygad om att flertalet som nu ” vårdas” på anstalter skulle kunna bli friska med LCHF kost.

 18. 18

  @ Gustav:
  Med bästa välvilja hoppas man att det är A och B
  men finner alltför ofta att det är C och D istället.

  Men vi får börja med A och B för varje läkare.

 19. 19
  Professor Göran säger

  Jag tvivlar inte ett ögonblick på att det metabola syndrom är en kollektiv ”INDIKATOR” på att någonting grundläggande har ”havererat” i vår metabolism och som i första hand leder till hjärtsjukdom och diabetes. När man ”Wikepediar” är det slående att se att i de olika definitionerna av detta syndrom X, som det metabola syndromet först kallades, är bukfetma indikator nummer ett.

  Men detta förvandlar definitivt inte bukfetman till en orsak. Den kan lika väl vara kroppens homeostatiska försvarsmekanism – mycket tyder på detta eftersom feta människor är friska. Vore fetma en orsak i sig själv skulle förstås feta människor vara sjukare än magra men detta är som sagt inte sant.

  Men jag är också ganska övertygad om att de övriga komponenterna i det metabola syndromet, höga triglycerider, lågt HDL och högt blodtryck på samma sätt som fetma är indikatorer på att kroppen homeostatiskt försvarar sig mot det gift den ständigt utsätts för.

  Men ta därför bort den grundläggande orsaken till det metabola syndromet, kolhydraterna, och det mesta stabiliserar sig sedan med tiden homeostatiskt i vår kroppar som då helt plötsligt blir ”friska” igen. Helt enkelt avgiftade!

  Det är den lärdomen som verkligheten lär oss LCHF-are och det är således i vetenskapens namn som kolhydraterna uppenbarligen verkar vara den grundläggande ORSAKEN till det metabola syndromet och i sin förlängning till våra ”välfärdssjukdomar” där diabetes och hjärtsjukdom är de allvarligaste men som många av oss kan intyga inte är de enda som försvinner.

  Det är härligt med vetenskap som stämmer med verkligheten!

  Med andra ord talar det mesta för att LCHF är i samklang med sund vetenskap!

 20. 20
  LCHF-Bengt säger

  Jag minns hur jag besökte vårdcentralen för min trötthet och näsblod bland annat. Prover togs för att se vad som var fel. Resultat: inget avvikande kunde upptäckas, jag var frisk tyckte de, Jamen försökte jag, jag känner mig sliten och trött. Doktorn kunde skriva en remiss till regionssjukhuset för att åtgärda mitt näsblod, med ”bränning av de ytliga kärl jag hade” det var hans råd till mig.
  Det blev bränning av ena näsborren, men inte så att det uppförde helt.

  Nu i efterhand tänker jag på det där, Blöder man näsblod är det väl något annat fel i bakgrunden, och försöka täppa till där det läcker, låter som en otroligt dum idé idag. Och det hjälpte ju inte heller.

  Vid kostomläggningen upphörde det irriterande blödandet ganska direkt, och har inte haft besvär sen 4 år nu, pigg och frisk har blivit mitt normaltillstånd nu, vad blödandet berodde på har jag ingen bra förklaring till, men infekterade kärl känns ganska nära sanningen, och den allmänna sjukkänslan säger att det förekom ett världskrig i min kropp, och att sjukvården inte ser det i sina tester är för bedrövligt, blodet måste ha varit fullt med markörer av olika slag.

 21. 21

  LCHF-Bengt Skrev:

  blodet måste ha varit fullt med markörer av olika slag.

  Det slår mig att det finns en bok av dr Erik Enby ”Mod, Blod och Envishet”, som just handlar om markörer i blodet!

 22. 22
  Lchf-Bengt säger

  @ Lekman:
  Tack för tipset, bok beställd, också några andra böcker som blir fina julklappar till närstående.

 23. 23
  Konsument i Sverige säger

  I morse såg jag en snutt på TV4 Nyhetsmorgon om en kvinna som skulle få tala i riksdagen samt i EU om tvångsäktenskap, alltså mot tvångsäktenskap. Kvinnan var bl a stand up komiker till yrket, men hade även skrivit böcker. Hennes bakgrund var från Iran. Det framgick inte om hon hade någon partipolitisk koppling, vilket i och för sig är oviktigt, men jag undrar i så fall hur man lyckas få den möjligheten att framträda i både Sveriges riksdag och i EU?

  Det skulle ju vara fantastiskt för en LCHF-företrädare. Någon som vet hur man ska bära sig åt?

 24. 24
  Professor Göran säger

  @ Konsument i Sverige:

  Det är väldigt få innevånare i Sverige som förespråkar tvångsäktenskap som i princip innebär att man ”säljer” sina egna barn. Att i Sverige propagera mot dessa importerade seder är därför politiskt ”helt korrekt”, speciellt när det gynnar den kulturella likriktningen i Sverige och därmed vårt nationella identitetsskapande.

  Som ”urinnevånare” så anser jag förstås att dessa seder är horribla även om jag också inser att de ingår i de klassiska kulturerna runt östra medelhavet och i mellersta östern där de fortfarande av de flesta betraktas som självklara – alltså en del av de olika kulturerna.

  Jag håller med om att det vore fantastiskt om någon framträdande LCHF-förespråkare skulle få tillfälle att framträda i riksdagen men tyvärr är inte LCHF någonting som är politiskt korrekt – snarare tvärtom. Om LCHF hade varit politiskt korrekt skulle vi heller knappast ha haft någon gräsrotsrörelse idag eftersom etablissemangets hälsolinje då hade varit just LCHF och också varit en naturlig del av vår sjukvårds- och livsmedelspolitik.

  Men tråkigt nog befinner vi oss i en direkt motsatt position mot etablissemanget, möjligen med SBU’s senaste utredning som ett tecken på en viss inre vacklan och ett tecken på att det är svårt för detta etablissemang att lägga locket på all vetenskap utan att skjuta sig själv i foten.

 25. 25

  Lekman Skrev:

  LCHF-Bengt Skrev:
  blodet måste ha varit fullt med markörer av olika slag.
  Det slår mig att det finns en bok av dr Erik Enby ”Mod, Blod och Envishet”, som just handlar om markörer i blodet!

  Jag såg att jag kastade om boktitelns ord – det ska vara ”Blod, Mod och Envishet”.
  (Rätt ska vara rätt)
  😉

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa