Kolesterolsänkning skyddar inte ditt hjärta

Mercola skriver idag om att kardiologen Aseem Malhotra har talat på ”The Joe Rogan experience”, om att den utbredda användningen av kolesterolsänkande medicinering, inte har någon positiv effekt på hjärthälsan, men däremot många möjliga biverkningar. Jag kopierar Mercolas artikel (den är automatöversatt) :

”BERÄTTELSE I ETT ÖGONKAST

 • Utbredda myter om att sänka ditt kolesterol med statiner för att förbättra din hjärthälsa genomsyrar fortfarande modern medicin
 • En omfattande genomgång av litteraturen, publicerad 2018, fann att LDL-kolesterol inte orsakar hjärtsjukdomar, så statins förmåga att sänka LDL är av tvivelaktigt värde
 • Under en femårsperiod kommer att ta ett statin när du har haft en hjärtattack bara öka din förväntade livslängd med fyra dagar
 • Precis som COVID-19 manipulerade de statistiken och överdrev kraftigt fördelarna med statin genom att blanda ihop relativa och absoluta risker. Om du tar ett statin är din chans att få en hjärtattack bara 1,1 % lägre än om du inte tar det: det är din absoluta, inte relativa, risk
 • Även om folkhälsan vidmakthåller uppfattningen att lägre LDL-kolesterol är bättre, finns det inget konsekvent samband mellan sänkning av LDL med statiner och död, hjärtinfarkt eller stroke

Bara i USA tar 40 miljoner vuxna statinkolesterolsänkande mediciner i den felaktiga övertygelsen att detta kommer att minska risken för hjärtsjukdomar. 1 Men att sänka ditt kolesterol är inte det universalmedel mot hjärthälsa som du har fått dig att tro.

På ”The Joe Rogan Experience” talar Dr. Aseem Malhotra, en interventionell kardiologkonsult från Storbritannien, om överförskrivningen av statiner för hjärtsjukdomar – och de utbredda myterna om kolesterol och ditt hjärta som fortfarande genomsyrar modern medicin. 2

Endast extremt höga nivåer var ett problem

Framingham-studien, som började 1948, involverade 5 209 personer från Massachusetts. 3 Det var avgörande för att starta myten om att högt totalkolesterol är en stor riskfaktor för hjärtsjukdomar, men vad många människor inte inser är att korrelationen bara existerade om kolesterolet var över 300 milligram per deciliter (mg/dl). ”Väldigt få människor har så högt totalt kolesterol”, säger Malhotra. 4

Vidare, tror han, dina kolesterolnivåer är 80% genetiska. I din kropp är kolesterol nödvändigt för att upprätthålla cellmembranen och det spelar en roll i immunförsvaret och syntetisering av hormoner och D-vitamin.

I Framingham-studien hade majoriteten av personer med kolesterolnivåer över 300 mg/dl ett genetiskt tillstånd som kallas familjär hyperlipidemi, vilket leder till mycket höga nivåer av kolesterol. Ungefär 1 av 250 personer har detta tillstånd, enligt Malhotra. 5

Vad som inte heller publicerades allmänt om Framingham-studien var vad som hände hos människor som var i 50-, 60-årsåldern och senare. I detta åldersintervall ökade dödligheten när kolesterolet sjönk. ”Så, sambandet mellan kolesterol och hjärtsjukdomar är ganska svagt, först och främst,” säger Malhotra. 6

Malhotra och kollegor genomförde en studie för att avgöra om det finns ett samband med att sänka LDL-kolesterol och totalkolesterol och förhindra hjärtinfarkt och stroke, och ingen tydlig korrelation hittades. ”Detta är baserat på randomiserade, kontrollerade försöksdata, så det här är det mest robusta beviset du kan få”, säger han. 7

LDL-kolesterol orsakar inte hjärtsjukdomar

I samband med statiner, säger Malhotra, sänker de LDL-kolesterolet, men de har också antiinflammatoriska och anti-koaguleringsegenskaper, och det är här alla fördelar kommer in för att förhindra hjärtinfarkt och stroke. Men om du har låg risk för hjärtsjukdomar uppgår denna fördel till endast cirka 1 %. Bland dem som har haft en hjärtattack är fördelarna inte mycket bättre. Malhotra förklarar: 8

”Vilka är dessa fördelar när du bryter ner dem i absoluta tal? … Under en femårsperiod, om du tar din statin på ett religiöst sätt och inte får biverkningar – eftersom … försöken tog ut personer med biverkningar – det bästa scenariot är 1 av 83 för att rädda ditt liv och 1 av 39 för att förhindra ytterligare hjärtinfarkt. Nu tycker många att det är ganska underväldigande.”

Han påpekar också att under den femårsperioden kommer att ta en statin när du har haft en hjärtattack bara öka din förväntade livslängd med fyra dagar. 9 Vidare fann en omfattande genomgång av litteraturen, publicerad 2018, att LDL-kolesterol inte orsakar hjärtsjukdomar, så statins förmåga att sänka LDL är av tvivelaktigt värde:

”Under ett halvt sekel har en hög nivå av totalt kolesterol (TC) eller lågdensitetslipoproteinkolesterol (LDL-C) ansetts vara den främsta orsaken till åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom (CVD), och statinbehandling har blivit allmänt främjad för kardiovaskulär prevention.

Men det finns en ökad förståelse för att mekanismerna är mer komplicerade och att statinbehandling, särskilt när den används som primär prevention, är till tveksam nytta.”

Granskningen grävde ner sig i tre recensioner publicerade av statinförespråkare, som påstod sig stödja länken LDL-kolesterol-hjärtsjukdom.

Men författarna noterade att allvarliga fel var inblandade i deras forskning, tillsammans med annan ”uppenbar förfalskning av kolesterolhypotesen … slutsatserna från författarna till de tre recensionerna är baserade på vilseledande statistik, uteslutning av misslyckade försök och genom att ignorera många motsägelsefulla observationer .” 10 De anförde vidare: 11

”Tanken att höga kolesterolnivåer i blodet är huvudorsaken till hjärt-kärlsjukdom är omöjlig eftersom personer med låga nivåer blir lika aterosklerotiska som personer med höga nivåer och deras risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är densamma eller högre.”

Statiner skyddar inte ditt hjärta

Trots frågorna kring deras säkerhet och effektivitet rekommenderas statiner för fyra breda patientpopulationer: 12

 1. De som redan har haft en kardiovaskulär händelse
 2. Vuxna med diabetes
 3. Individer med LDL-kolesterolnivåer ≥190 mg/dL
 4. Individer med en uppskattad kardiovaskulär risk i 10 år ≥7,5 % (baserat på en algoritm som använder din ålder, kön, blodtryck, totalkolesterol, högdensitetslipoproteiner (HDL), ras och diabeteshistoria för att förutsäga sannolikheten att du kommer att uppleva en hjärtinfarkt under de kommande 10 åren)

Även om statiner ordineras för dessa stora grupper, och ”mål”-kolesterolnivåer har uppnåtts, fann en systematisk genomgång av 35 randomiserade, kontrollerade studier att inga ytterligare fördelar uppnåddes. En analys i BMJ Evidence-Based Medicine av Malhotra och kollegor visade: 13

”Att rekommendera kolesterolsänkande behandling baserat på uppskattad kardiovaskulär risk lyckas inte identifiera många högriskpatienter och kan leda till onödig behandling av lågriskindivider. De negativa resultaten av många kolesterolsänkande randomiserade kontrollerade studier ifrågasätter giltigheten av att använda lågdensitetslipoproteinkolesterol som ett surrogatmål för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.”

Även i fallet med återkommande kardiovaskulära händelser – och trots en ökning av statinanvändningen från 1999 till 2013 – noterade forskare som skrev i BMC Cardiovascular Disorders, ”det fanns bara en liten minskning av förekomsten av återkommande hjärt-kärlsjukdom, och detta inträffade främst hos äldre patienter utan statiner förskrivna.” 14

Kolesterolbehandlingsförsökare monopoliserar statindebatten

Rory Collins leder samarbetet mellan kolesterolbehandlingsförsökarna (CTT), en grupp läkare och forskare som analyserar studiedata och rapporterar sina resultat till tillsynsmyndigheter och beslutsfattare. 15 Collins var medförfattare till en studie 2008 16 som hävdar att statiner minskar risken för hjärtinfarkt med 36 %.

Tabell 4 17 i denna studie visar att frekvensen av hjärtinfarkt i placebogruppen var 3,1 % medan statingruppens frekvens var 2 % – en minskning av den relativa risken med 36 %. Den absoluta riskminskningen – den faktiska skillnaden mellan de två grupperna, dvs 3,1 % minus 2 % – är dock bara 1,1 %, vilket inte är särskilt imponerande.

I den verkliga världen, om du tar en statin är din chans att få en hjärtattack bara 1,1 % lägre än om du inte tar den, som Malhotra sa till Joe Rogan. Precis som covid-19 manipulerade läkemedelsföretagen sin statistik och överdrev kraftigt fördelarna med statin genom att blanda ihop relativa och absoluta risker.

Collins är också anmärkningsvärt, eftersom han ledde en attack mot Malhotra genom att kontakta British Medical Journal och kräva att den drar tillbaka en av Malhotras studier, som citerade en statistik om att statiner orsakar biverkningar hos 18 % till 20 % av personer som tar dem. 18 I stället för att dra tillbaka studien granskade en oberoende panel studien och krävde endast att en korrigering skulle läggas till: 19

”Rättelserna förklarar att även om siffran på 18-20% baserades på uttalanden i den refererade observationsstudien av Zhang et al – som sa att ”frekvensen av rapporterade statinrelaterade händelser till statiner var nästan 18%”, artiklarna i The BMJ återspeglade inte nödvändiga varningar och tog inte tillräcklig hänsyn till den okontrollerade karaktären hos Zhang et al.

Malhotra påpekade att om artikeln hade dragits tillbaka skulle det ha varit karriärförstörande för honom, eftersom det skulle ha skadat hans trovärdighet. ”Jag var på rättegång, i princip i två månader,” säger han, ”och det var väldigt tufft.” Men när panelen kom tillbaka röstade den 6-0, enhälligt till förmån för Malhotras studie. ”Det fanns inget krav på tillbakadragande.” 20

Inget samband mellan LDL, risk för hjärtinfarkt

Annan forskning har också funnit föga imponerande resultat för statinbehandling, inklusive en systematisk genomgång och metaanalys av 21 studier 21 med liknande kriterier som CTT. 22

En av författarna, Maryanne Demasi, Ph.D., förklarade att studien ”fann inget konsekvent samband mellan sänkning av LDL-C med statiner och död, hjärtinfarkt eller stroke ”, även om ”folkhälsomantrat om kolesterol alltid har varit” ju lägre desto bättre.” 23 , 24 Den belyste också återigen den vilseledande karaktären av att använda relativ riskreduktion istället för absolut risk: 25

”Statiner är mycket effektiva för att sänka LDL-C, men i vissa prövningar ledde det inte nödvändigtvis till en meningsfull fördel för patienten. Detta motsäger den rådande uppfattningen, som främjas av CTT, att det finns ett starkt ”linjärt” samband mellan sänkning av LDL-C och kardiovaskulära resultat från statinbehandling.

Vår analys visade också på den signifikanta skillnaden i relativ riskreduktion (RRR) och absolut riskreduktion (ARR) för statinbehandling vid dödsfall, hjärtinfarkt och stroke.

Till exempel, om din baslinjerisk att få en hjärtattack är 2 % och att ta ett läkemedel minskar den risken till 1 %, så har du relativt sett halverat din risk (50 % RRR) vilket låter imponerande, men i absoluta tal har du minskade bara din risk med 1% (ARR).

Vår analys visade att försöksdeltagare som tog ett statin i genomsnitt 4,4 år visade en 29 % RRR vid hjärtinfarkt, men ARR var bara 1,3 %. Om detta inte på ett effektivt sätt kommuniceras till en patient, kan de fatta ett välgrundat beslut om sin behandling?”

Statiner kommer att förstöra din hälsa

Kort sagt, statiner har inte spårat ur den ökande trenden av hjärtsjukdomar, utan har istället satt användare i ökad risk för hälsotillstånd kopplade till deras användning, såsom diabetes, 26 , 27 demens 28 och andra , inklusive :

 • Cancer 29
 • Grå starr 30
 • Muskuloskeletala störningar, inklusive myalgi, muskelsvaghet, muskelkramper, rabdomyolys och autoimmun muskelsjukdom 31
 • Depression 32

Om du tar statiner, var medveten om att de tömmer din kropp på coenzym Q10 (CoQ10) och hämmar syntesen av vitamin K2. Riskerna för CoQ10-utarmning kan kompenseras något genom att ta ett coenzym Q10-tillskott eller, om du är över 40, dess reducerade form ubiquinol. Men i slutändan, om du vill skydda både din hjärna och hjärthälsa, undvika statiner och istället optimera din kost.

Om du är intresserad av att lära dig mer om din individuella hjärtsjukdomsrisk, lita inte på totalt kolesterol eller LDL på egen hand. Du kan få en mer exakt uppfattning om din risk för hjärtsjukdom med följande tester:

Omega-3 index HDL/totalt kolesterolförhållande
Fastande insulinnivå Fastande blodsockernivå
Triglycerid/HDL-förhållande Järnnivå

Jag personligen skulle aldrig ta eller ordinera ett statinläkemedel eftersom det finns mycket bättre alternativ som direkt tar itu med de underliggande och grundläggande orsakerna till högt kolesterol. Den primära, som de flesta av er vet, är att radikalt minska och helst eliminera all bearbetad mat.

Detta beror på att nästan alla bearbetade livsmedel innehåller fröoljor och bearbetat socker i form av majssirap med hög fruktoshalt, som båda bidrar starkt till praktiskt taget alla kroniska degenerativa sjukdomar, inklusive de vanligaste av hjärtsjukdomar, cancer och diabetes.”

Comments

 1. 1

  Bra inlägg! LDL-kolesterol är genom sin ’litenhet’ bärare av hormoner för distribution till kroppens olika organ. Dessutom är LDL läkande enhet till inflammationer/sår i artärer. HDL fungerar som städpatrull när LDL fullgjort sin funktion i artärer. Statiner försämrar kroppens läkande förmåga vad avser inflammationer genom sin sänkning av LDL nivåer.
  Alla studier är begränsade. Den resulterande effekten om sänkning av hjärtinfarkt om ca 1% enhet vid intag av statiner är såvitt jag förstått inte stratifierad med avseende på personers stressnivå; sagt m.h.t. min kommentar nr16 i inlägget avseende Minnasotastudien nyligen.

 2. 2
  Mia Maria Rosenqvist säger

  Det här tror jag på.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Upptäck mer från Annika Dahlqvists LCHF-blogg

Prenumerera nu för att fortsätta läsa och få tillgång till hela arkivet.

Fortsätt läsa